Monika Kowalczyk

Doradztwo prawne – radca prawny
Środa, w godz. 16:00-20:00

Zakres zagadnień:

  • Podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń):

1. wymogi formalne (dokumenty, opłaty),
2. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,

  • Postępowanie sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty);
  • Działalność pożytku publicznego:

1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
2. działalność odpłatna pożytku publicznego,
3. działalność gospodarcza,

  • Zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;
  • Finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;
  • Wolontariat;
  • Spółki prawa handlowego, a działalność w sferze pożytku publicznego;
  • Konsultowanie projektów umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;
  • Prawo pracy – zawieranie umów:

1. o pracę,
2. o dzieło,
3. zlecenia,

  • Inne porady w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.