Zaproszenie do udziału w III. Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych

Fundacja „Umbrella” wraz z partnerami – Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław zaprasza do udziału w 2-dniowym wydarzeniu branżowym pn. III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-11 września 2012 r.

Jest to kontynuacja idei spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych) zapoczątkowanej przez Fundację „Umbrella” w roku 2009. Pierwszy Konwent odbył się we Wrocławiu w dniach 5-6 marca 2009 r. – jego organizatorem była Fundacja „Umbrella”. Kolejny Konwent został zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa oraz Fundację „Umbrella” w Lalikach (woj. śląskie) w dniach 10-11 września 2009 r. Więcej informacji na temat zrealizowanych spotkań w zakładce INKUBATORY na stronie www.fundacja-umbrella.org.pl

Misją inkubatorów NGO jest odpowiadanie na problemy, z którymi borykają się organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie. Inkubatory zapewniają kompleksową, zwykle bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych – począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. Do najczęściej oferowanych przez inkubatory usług należą: doradztwo, szkolenia i udostępnianie zasobów lokalowo-sprzętowych.

Organizatorzy Konwentu stawiają sobie za cel w roku  2012 przede wszystkim:
- WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ między pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO,
- INTEGRACJĘ środowiska organizacji infrastrukturalnych,
- INSPIRACJĘ dla nowych inicjatyw podejmowanych przez inkubatory NGO.

Uczestnicy Konwentu mają możliwość współtworzenia jego formuły oraz programu. Organizatorzy proszą o zgłaszanie do dnia 8 lipca 2012 r. wstępnego zainteresowania udziałem w wydarzeniu oraz propozycji tematów, które mają zostać poruszone podczas spotkania na adres email: konwent@sektor3.wroclaw.pl.

W sierpniu rozpocznie się rekrutacja uczestników, wtedy też podany zostanie do wiadomości szczegółowy program wydarzenia. Przewidziane jest uczestnictwo
ok. 50 osób – przedstawicieli inkubatorów NGO z całej Polski. Udział w Konwencie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie. Bezpłatne noclegi i zwrot kosztów dojazdu będą możliwe dla tych osób spoza Wrocławia, których organizacje macierzyste nie posiadają środków na pokrycie kosztów delegacji. Ponadto bez względu na to, czy są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, na stronie Fundacji „Umbrella” umieszczona zostanie baza kontaktowa inkubatorów NGO
z całej Polski. Prosimy o mailowe potwierdzenie, czy chcą Państwo umieścić swój inkubator w w/w bazie.

III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ OGŁOSZENIE W PDF


Możliwość komentowania jest wyłączona.